19 listopada 2020

Oferta pracy

PrzedmiotPedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Termin składania dokumentów2020-11-30
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin13
Opis

-wychowawca świetlicy,
-praca od 1.12.2020 r. do 31.08.2021 na czas określony , z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,
-kwalifikacje zgodne z nauczanym przedmiotem oraz przygotowanie pedagogiczne,

Jeżeli chciałbyś wiedzieć jak przetwarzamy Twoje dane w związku z korespondencją e-mail odwiedź naszą stronę: https://sp23wroc.pl/
Klauzula informacyjna– proces rekrutacji
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Przystankowa 32, 52-235 Wrocław.
1. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować e -mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym naborze.
3. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne.
4. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnego naboru odbywa się w oparciu o:
- przepisy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie wskazanym w tych przepisach
- dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO - w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych) w przypadku pozostałych danych.
5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
6. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu rekrutacji.
7. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie gody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacji;

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołySzkoła Podstawowa Nr 23 im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego
MiastoWrocław
Kod pocztowy52-235
Adresul. Przystankowa 32
PowiatWrocław
Gminadelegatura Wrocław-Krzyki
Telefon71 798 68 46
E-mailsekretariat.sp023@wroclawskaedukacja.pl